OBCHODNÍ PODMÍNKY​​ 

 

Libeřské lahůdky a.s.

Na Spojce 670, Vestec, PSČ: 252 50

IČ:​​ 06679480

DIČ:​​ CZ06679480

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze​​ B, vložka​​ 23116

Telefon:​​ 734 449 901 objednávková linka, 731 151 314 info linka (doprava atd.)

Email:​​ objednavky@liberskelahudky.cz

I.​​ Základní ustanovení

 • Obchodní podmínky​​ (dále jen „OP“)​​ společnosti​​ Libeřské lahůdky a.s.

se sídlem​​ Na Spojce 670, Vestec, PSČ: 252 50,​​ O:​​ 06679480,​​ DIČ: CZ06679480,​​ zapsané​​ v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl​​ B, vložka​​ 23116​​ (dále jen „prodávající“) upravují smluvní podmínky, které platí​​ při využívání internetové aplikace prodávajícího​​ dostupné na​​ internetové stránce​​ www.lahudky.cz  (dále jen „internetový​​ obchod“).​​ OP​​ blíže​​ vymezují​​ a upřesňují​​ vzájemná​​ práva a povinnosti prodávajícího a​​ kupujícího​​ ve smyslu ustanovení​​ § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského​​ zákoníku, ve znění platných předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a​​ kupujícím.

 • Kupujícím může být​​ fyzická osoba​​ – spotřebitel, fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba.

 • Spotřebitelem je každý člověk, který smlouvu uzavírá​​ nebo s prodávajícím jinak jedná​​ mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo​​ rámec samostatného výkonu svého povolání.​​ Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována​​ rovněž​​ každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.​​ V případě, že​​ kupující​​ (fyzická osoba)​​ uvede​​ v objednávce​​ své identifikační číslo,​​ jsou pro něj závazná pravidla​​ OP​​ týkající se podnikatelů.

 • Minimální cena​​ zboží​​ objednaného prostřednictvím internetového obchodu​​ je 600 Kč.

 • Elektronické objednávky​​ zboží​​ (dále jen „objednávky“) lze prostřednictvím internetového obchodu zasílat kdykoliv​​ prostřednictvím​​ objednávkového​​ formuláře.​​ Pro objednání zboží je třeba jej umístit do​​ košíku​​ a v něm přejít na​​ potvrzení objednávky.​​ V potvrzení objednávky​​ budou zobrazeny​​ všechny položky, které​​ kupující​​ objednává,​​ včetně​​ jejich​​ cen a počtu​​ jednotlivého druhu zboží.​​ Kupující​​ je​​ povinen​​ v objednávce​​ zvolit datum požadovaného převzetí zboží,​​ přičemž​​ vždy je​​ možno objednat pouze takové druhy zboží, které je možno vyrobit a dodat v požadovaném termínu.​​ Konkrétní minimální doby nutné​​ pro vyřízení objednávek​​ jednotlivých druhů​​ zboží jsou​​ uvedeny​​ na​​ www.lahudky.cz.

 • Po odeslání objednávky​​ obdrží​​ kupující​​ automatickou odpověď prostřednictvím elektronické pošty, která obsahuje informaci o úspěšném​​ doručení​​ objednávky​​ a jejím​​ přijetí ke zpracování.​​ 

 • Objednávka kupujícího​​ odeslaná prodávajícímu prostřednictvím​​ objednávkového​​ formuláře​​ je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací​​ objednávky ze​​ strany prodávajícího, kterou prodávající zašle elektronickou poštou na adresu elektronické pošty​​ (e-mailu)​​ kupujícího.​​ ​​ Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi​​ strany, jimž byly určeny, mohly​​ seznámit.​​ Doručením akceptace objednávky​​ kupujícího​​ je kupní smlouva uzavřena.​​ V případě, že prodávající​​ nemůže​​ objednávku přijmout,​​ zašle​​ kupujícímu oznámení o odmítnutí objednávky.

 • Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“.

 • V případě​​ nemožnosti splnit zcela požadavky kupujícího uvedené v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh​​ objednávky s požadavkem na úpravu původní objednávky. Kupní smlouva je v tomto případě uzavřena​​ následným​​ potvrzením této nové​​ objednávky zaslané kupujícím ze strany prodávajícího.​​ 

 • Případné​​ změny v již akceptované objednávce mohou být účinné pouze v případě, kdy dojde k jejich​​ následné​​ písemné​​ akceptaci ze​​ strany prodávajícího, tj. ke změně kupní smlouvy.​​ 

 • Zboží uvedené na stránkách ​​ www.lahudky.cz​​ je katalogem zboží, u něhož prodávající nezaručuje​​ nepřetržitou​​ dostupnost každého jednotlivého druhu​​ zboží.​​ Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené na​​ www.lahudky.cz​​ ​​ a vystavení​​ tohoto zboží​​ není nabídkou ve smyslu ustanovení​​ § 1732 odst. 2 občanského zákoníku​​ a toto ustanovení se proto nepoužije.

 • Fotografie uvedené na stránkách​​ internetového​​ obchodu​​ mají​​ ilustrativní​​ charakter.

 • Informace o zboží a cenách uváděných prodávajícím​​ na​​ www.lahudky.cz​​ jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uváděny včetně všech daní (zejména DPH) a poplatků.

 • Kupující je povinen si objednané zboží​​ převzít​​ ve​​ výrobně prodávajícího na adrese Vestec, Na Spojce 670,​​ v Po-Pá v době od 6 do 14 hod. a v So v době​​ od 7 do 10 hod.​​ 

 • Cenu zboží​​ zaplatí​​ kupující jedním z následujících způsobů:

 

 • bezhotovostně platební kartou​​ při převzetí zboží kupujícím ve výrobně prodávajícího

 • hotově při převzetí​​ zboží ve výrobně​​ prodávajícího

 

 • Daňový doklad​​ bude kupujícímu předán při převzetí zboží

 • V případě​​ velkého rozsahu objednaného zboží lze individuálně​​ dohodnout​​ možnost dopravy kupujícímu​​ prodávajícím a odlišný způsob úhrady ceny zboží,​​ než je uveden v OP.

 • Kupující je oprávněn si zřídit uživatelský účet. Zřízení uživatelského účtu po vyplnění požadovaných údajů probíhá automaticky.​​ 

 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen​​ přístupovými údaji, jimž jsou e-mail kupujícího a k němu přiřazené kupujícím určené heslo.​​ 

 • Kupující není oprávněn umožnit využití​​ svého​​ uživatelského účtu třetí osobě.

 • Prodávající​​ je oprávněn​​ uživatelský účet zrušit, pokud jsou nesprávně uvedeny osobní údaje​​ kupujícího​​ nebo dojde k porušení obchodních podmínek​​ kupujícím. ​​ 

II.​​ Převzetí​​ zboží

 • Kupující je povinen převzít a zaplatit​​ zboží​​ v termínu uvedeném​​ v  kupní smlouvě.​​ 

 • Kupujícímu​​ je povinen​​ při převzetí​​ zboží​​ překontrolovat​​ množství a vlastnosti​​ přebíraného​​ zboží.

 • Nebezpečí​​ škody na zboží přechází na​​ kupujícího jeho převzetím.

 • Nedojde-li k převzetí zboží,​​ přechází​​ na kupujícího nebezpečí škody okamžikem,​​ kdy mu s ním​​ prodávající umožní nakládat.

 • Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení celkové kupní ceny a všech výdajů​​ prodávajícího​​ kupujícím.​​ 

 • Kupující je povinen zboží skladovat při teplotě do​​ 5​​ ̊C. Trvanlivost zboží je omezena při správném skladování na dobu​​ maximálně 24h od​​ převzetí​​ zboží.

 

III.Způsob dodání​​ 

 • Prodávající splní povinnost odevzdat​​ zboží​​ kupujícímu, umožní-li​​ mu nakládat se​​ zbožím​​ v dohodnutém místě plnění​​ a v dohodnuté době plnění.​​ 

 • Nepřevezme-li kupující zboží​​ v dohodnutém místě plnění a​​ v dohodnuté době, ačkoli mu to prodávající umožnil,​​ je povinen prodávajícímu zaplatit​​ 100% ceny objednaného zboží.

 • Při dodání zboží bude​​ kupujícímu​​ předán​​ daňový doklad.​​ 

 • Změna fakturačních a​​ dodacích​​ údajů na faktuře není po akceptaci objednávky bez písemného souhlasu​​ prodávajícího možná.

IV.​​  Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy​​ před dodáním zboží

 • Kupující​​ může odstoupit od smlouvy v dostatečném předstihu před datem,​​ kdy mělo být​​ zboží dodáno, minimálně však​​ 3 dny před datem převzetí zboží​​ uvedeným v objednávce.

 • Odstoupení od smlouvy je kupující povinen sdělit prodávajícímu e-mailem na​​ adresu​​ objednavky@liberskelahudky.cz.​​ 

 • Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy na elektronickou adresu kupujícího.

 • Kupující bere na vědomí, že​​ jiným způsobem než je uvedeno v tomto článku OP​​ od​​ kupní​​ smlouvy​​ před dodáním zboží​​ odstoupit​​ nelze, neboť se jedná o​​ zboží, které podléhá rychlé​​ zkáze.

V.​​ Práva a povinnosti z vadného plnění

 • Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti,​​ neodpovídá jeho množství​​ nebo​​ jeho​​ jakost neodpovídá jiným zákonným​​ nebo​​ smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.​​ 

 • Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má​​ zboží​​ při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

 • S ohledem na charakter zboží​​ nebude​​ reklamaci vyhověno, pokud kupující nevytkl zjevné vady​​ zboží​​ (např. množstevní vady)​​ při jeho převzetí. Vzhledem k tomu, že se jedná o zboží podléhající rychlé zkáze, je třeba jakoukoli reklamaci učinit nejpozději do​​ 12​​ hodin od převzetí​​ zboží.

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující​​ zboží​​ převzal:

a) má zboží vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho​​ použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) je​​ zboží v odpovídajícím množství nebo hmotnosti​​ 

 

VII.Vyřízení reklamace

 • Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího​​ písemně​​ na adrese​​ objednavky@liberskelahudky.cz​​ bez zbytečného odkladu od zjištění​​ vady zboží, přičemž je povinen​​ uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

 • Kupující je povinen reklamované zboží vhodným způsobem uschovat nebo s ním jiným způsobem vhodně naložit tak, aby vada mohla být přezkoumána.

Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém​​ uvede​​ datum a místo uplatnění reklamace, reklamovanou vadu, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace způsob informování kupujícího​​ o vyřízení reklamace.​​ Prodávající​​ zároveň informuje​​ kupujícího​​ o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.​​ 

 • Pověřený pracovník prodávajícího​​ rozhodne​​ o reklamaci​​ bez zbytečného odkladu.​​ 

 • Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího​​ není​​ možná.

 • Opomněl-li kupující při vytknutí vady uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, prodávající jej informuje o nutnosti provedení volby.​​ Nezvolí-li kupující své​​ právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 • Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).​​ 

 • Plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím​​ nebo jiným nevhodným jednáním kupujícího.

 • Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, na​​ jejímž​​ základě již​​ byla prodávajícím poskytnuta sleva z kupní ceny.

 • V případě​​ oprávněné reklamace bude kupujícímu​​ vystaven opravný daňový doklad.

 • Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ustanoveními §1914 až §1925, §2099 až §2114 a §2161 až §2174​​ občanského zákoníku,​​ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (je-li kupující spotřebitelem).

 

VIII. Ochrana osobních údajů

 • Osobní údaje​​ kupujícího jsou​​ prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu s​​ nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)​​ za účelem plnění předmětu smlouvy​​ (včetně reklamačního řízení)​​ a marketingových akcí prodávajícího.​​ 

 • Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné​​ v samostatném dokumentu na stránce ochrana osobních​​ údajů.

IX. Řešení sporů

 • Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

 • Kupující​​ -​​ spotřebitel, má​​ podle zákona č. 634/1992 Sb., o​​ ochraně spotřebitele, v platném​​ znění, právo na mimosoudní řešení​​ spotřebitelského sporu z kupní​​ smlouvy nebo ze smlouvy o​​ poskytování služeb. Subjektem, který​​ je oprávněn mimosoudní řešení​​ sporu​​ (ADR)​​ provádět, je Česká obchodní​​ inspekce.​​ V případě, že dojde mezi​​ prodávajícím​​ a​​ kupujícím​​ -​​ spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může​​ kupující -​​ spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email:​​ adr@coi.cz
Web:​​ adr.coi.cz​​ 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online,​​ která je zřízena Evropskou komisí na adrese​​ http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. Ostatní

 • V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci​​ nenese prodávající odpovědnost​​ za​​ jakoukoliv újmu kupujícího.

 • Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí​​ občanským zákoníkem,​​ zákonem o ochraně spotřebitele​​ (je-li kupující spotřebitelem)​​ a dalšími právními předpisy.

 • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.

 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto​​ OP, přičemž změna​​ OP​​ nemá vliv na smlouvy uzavřené podle dosavadního znění​​ OP.​​ 

 • V kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od​​ OP. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními​​ OP.​​ 

 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy​​ ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku.

 • ​​ Kupní smlouva a​​ OP​​ jsou vyhotoveny v českém jazyce.​​ 

 • Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu na třetí osobu.

 • Kupní smlouva nebude u​​ prodávajícího ukládána a spotřebitel k ní​​ tedy​​ nebude mít přístup.​​ 

 • Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito​​ OP, jejich obsah je mu znám​​ a​​ souhlasí​​ a s nimi.​​ 

 • Tyto obchodní podmínky jsou účinné​​ od​​ 23.​​ 3.​​ 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1​​ /​​ 6